søndag 18. januar 2009

Nei til innskrenking av ytringsfridomen

Ytringsfridomen er noko av det mest verdifulle vi har, og den forten at vi forsvarar han. Sjølv velmeinte innskrenkingar av din rett til å ytre deg kan slå attende på deg eller andre med uante konsekvensar. Vi har heldigvis få innskrenkingar på ytringsfridomen i Noreg i dag, og det er bra. Vi skal ikkje akseptere at staten skal fortelje oss kva som er lov og ikkje lov å seie, og vi skal ikkje overlate det til Storting eller Rettsapparat til å vurdere kva ytringar som er "passande". Dei begrensingane vi har på ytringsfridomen i dag er først og framst mot injuriar og mot grove rasistiske utsegn. Desse kan dei fleste gå med på å halde fast på, då dei har som mål å forsvare personer eller grupper mot løgnaktige påstandar spreidd som sanning. I tillegg har vi ein blasfemiparagraf som forsvarar den kristne tru - og den er heldigvis sovande. Når det no er foreslåltt å fjerne denne forelda blasfemiparagrafen er det grunn til å feire, men det er dog urovekkjande at den vert erstatta med ei heller besynderleg utviding av rasismeparagrafen til å gjelde "vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn."

I sin ytterste konsekvens kriminaliserar dette kritikk av alle religionar og livssyn(som det norske rettsapparat anarkjenner), då dette gjerne innebærar å gå hardt ut mot det truande oppfattar som heilagt. Dette er urovekkande, og verker lite gjennomtenkt.

Eit opprop forfatta av Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie er på plass, og eg anbefalar alle å signere. Sei nei til innskrenking av ytringsfridomen.

Oppropets fulle tekst følgjer under, på oppfordring av min venn Arnfinn Pettersen.

"Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer "slik at denne bestemmelsen vartar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn." Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).

Selv om regjeringen også vil fjerne den sovende blasfemiparagrafen, er vi bekymret over den mulighet til straffeforfølgelse av religionskritikk som kan ligge i regjeringens varslede forslag.

Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Vi er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Vi ber derfor regjeringen om å skrinlegge det varslede forslaget om å utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer til også å omfatte «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn»."

Eg vonar dette er noko dei fleste av mine lesarar finn verdig dykkar støtte, og at de signerar oppropet.

4 kommentarer: